ΕΣΠΑ - Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς

Τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλία βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη προσπάθεια με στόχο την ανάπτυξη και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. Τα ορατά αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας έχουν αναδείξει σήμερα τη Θεσσαλία σε πρώτο περιφερειακό πόλο ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιφέρειας, που σχετίζονται με τους αναπτυξιακούς πόρους, τη γεωγραφική της θέση, τα αστικά κέντρα, τις βιομηχανικές υποδομές, την ακαδημαϊκή και ερευνητική υποδομή που διαθέτει και το αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό της.

Σήμερα, το ΕΣΠΑ είναι η νέα, δυναμική πραγματικότητα στην αναπτυξιακή προσπάθεια της Θεσσαλίας. Το ΕΣΠΑ έχει σχεδιαστεί με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη και θα επιτρέψει στη Θεσσαλία να ολοκληρώσει βασικές υποδομές και να υλοποιήσει νέα έργα και δράσεις σε καίριους τομείς όπως η αειφόρος ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής, η προσπελασιμότητα, η ψηφιακή σύγκλιση και η επιχειρηματικότητα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή παρέμβαση που έγινε ποτέ στην περιοχή, με στόχο την ισόρροπη ενδοπεριφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική πρόοδο όλων των πολιτών της Θεσσαλίας, απ άκρη σε άκρη της.