Νομοθεσία

Κατηγορία
Τίτλος
Συμπεράσματα 1ης Συνάντησης ΕΣΣΑ
1η Εγκύκλιος για την κατάρτιση του ΕΣΣΑ
2η Εγκύκλιος για την κατάρτιση του ΕΣΣΑ
3η Εγκύκλιος για την κατάρτιση του ΕΣΣΑ
4η Εγκύκλιος για την κατάρτιση του ΕΣΣΑ
Τεχνική οδηγία 1
Εγκύκλιος για την εκ των προτέρων (ex ante) αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013
N. 3614 /2007 (ΦΕΚ 267Α) & Διάγραμμα
Περιγραφή Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
Απόφαση Θέσπισης Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013
Νόμος 3752/2009 Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 40/Α/4.3.2009)
Νόμος 3614/2007 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007)
Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Αρχή Ελέγχου), Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο - Άρθρο 17, Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14.11.2000)
Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Αρχή Ελέγχου), Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο - Άρθρο 7, Ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96/Α/20.4.2005)
Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Αρχή Ελέγχου), Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο - Άρθρο 15, Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/3.12.2007)
Τροποποίηση της αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749 /27.3.2008 Υπουργικής απόφασης συστήματος διαχείρισης
ΚΥΑ 41545 Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Θεσσαλίας για Γ΄ ΚΠΣ
Τροποποίηση της υπ αριθμ 41545 ΚΥΑ Σύστασης ΕΥΔ σύμφωνα με Ν.3614/2007 και μετονομασία σε ΕΔΑ
Τροποποίηση της υπ αριθμ 41545 ΚΥΑ για αύξηση προσωπικού
Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των προδιαγραφών την διαδικασία έλεγχου και την επικαιροποίηση μελετών τεχνικών έργων.
Υπουργείο Παιδείας- Εγκύκλιος προδιαγραφών για την προμήθεια ΗΥ και λοιπού εξοπλισμού
Κλείσιμο ημιτελών έργων Γ ΠΕΠ
Εγκύκλιος τελικών Δικαιούχων
Εγχειρίδιο διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων & έντυπα
Εγχειρίδιο κρατικών ενισχύσεων
Εγκύκλιος εξειδίκευσης Ε.Π. 200713
Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης
Οδηγός συστήματος διαχείρισης & ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
Κωδικοποιημένη εγκύκλιος «Οδηγίες προς τις ΕΥΔ για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επαρκείας δικαιούχων περιόδου 2007 – 2013 για το διάστημα μέχρι την έναρξη της εφαρμογής του Ελληνικού προτύπου διοίκησης & διαχείρισης έργων (μεταβατική περίοδος)»
Εγκύκλιος για απασχόληση κατά την υλοποίηση
Οδηγίες Εφαρμογής 3852/10 (Καλλικράτης)
Εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης και έλεγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (Έκδοση 2η - 23/12/2010)
Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/19
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, για την ίδρυση Ταμείου Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής , της 8ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
14053/ΕΥΣ 1749 για το Σύστημα Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/Β/27.3.2008) (ΥΠΑΣΥΔ)
Αρχή Πληρωμής (Αρχή Πιστοποίησης)
Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
Σύσταση: ΚΥΑ 9321/27.2.2008 (ΦΕΚ 438/Β/14.3.2008)
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ)
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Σύσταση: ΚΥΑ 4168/ΕΥΣΣΑΑΠ/166/29.1.08 (ΦΕΚ 333/Β/29.2.08)
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣ)
Σύσταση: ΚΥΑ 3850/ΕΥΣ/523/29.1.08 (ΦΕΚ 333/Β/29.2.08)
Προσόντα: ΥΑ 28914/ΕΥΣ/3690/25.6.08
Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ)
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Σύσταση: ΚΥΑ 3851/ΕΥΣ/524/29.1.08 (ΦΕΚ 333/Β/29.2.08)
Προσόντα: ΥΑ 5929/ΕΥΣ/681/7.2.08 (ΦΕΚ 214/Β/11.2.08)
Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.)
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Σύσταση: ΚΥΑ 3851/ΕΥΣ/524/29.1.08 (ΦΕΚ 333/Β/29.2.08)
Προσόντα: ΥΑ 33340/ΟΠΣ/804/18.7.08 (ΦΕΚ 1526/Β/4.8.08)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Σύσταση: ΚΥΑ 121308/13.7.08 (ΦΕΚ 1499/Β/30.7.08)
Προσόντα: ΥΑ 123170/23.9.08 (ΦΕΚ 2015/30.9.08)
Eιδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Σύσταση: ΚΥΑ 765/11.2.08 (ΦΕΚ 641/Β/10.4.08)
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Μεταφορών
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
Σύσταση: ΚΥΑ 1166/φ.2/5.5.08 (ΦΕΚ 947/Β/22.5.08)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
Υπουργείο Ανάπτυξης
Σύσταση: ΚΥΑ 3124/695Δ/Φ03/20.3.08 (ΦΕΚ 557/Β/31.3.08)
Προσόντα: ΥΑ 2974/666Δ/Φ.04/17.3.08 (ΦΕΚ 564/Β/1.4.08)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Σύσταση: ΚΥΑ 22840/ΔΙΟΕ1091/21.5.08 (ΦΕΚ 1011/Β/30.5.08)
Προσόντα: ΥΑ 17540/ΔΙΟΕ841/15.4.08 (ΦΕΚ 712/23.4.08)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Σύσταση: ΚΥΑ 22253/235/7.4.08 (ΦΕΚ 603/Β/8.4.08)
Προσόντα: KYA 9.10014/1347/24.06.09
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Σύσταση: ΚΥΑ 6472/1.4.08 (ΦΕΚ 636/Β/10.4.08)
Προσόντα: ΥΑ 16156/6.5.08 (ΦΕΚ 1639/14.8.08)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση»
Υπουργείο Εσωτερικών
Σύσταση: 1η τροποποίηση - ΚΥΑ 9/5.1.2009 (ΦΕΚ 4/Β/7.1.09), Αρχική ΚΥΑ 202/1.2.08 (ΦΕΚ 155/Β/1.2.08)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Σύσταση: ΚΥΑ 300782/ΥΔ2984/15.4.09 (ΦΕΚ 802/Β/30.4.09)
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Σύσταση: ΚΥΑ 97657/ΕΥΣ/1119/29.2.08 (ΦΕΚ 459/Β/17.3.08)
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Σύσταση: ΚΥΑ 9765/ΕΥΣ/1119/29.2.08 (ΦΕΚ 640/Β/17.3.08)
Προσόντα: ΥΑ 33151/ΓΔΑΠΠΠ/5226/17.7.08
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Σύσταση: ΚΥΑ 9766/ΕΥΣ/1120/29.2.08 (ΦΕΚ 473/Β/18.3.08)
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας
Σύσταση: ΚΥΑ 9768/ΕΥΣ/1122/29.2.08 (ΦΕΚ 461/Β/17.3.08)
Προσόντα: ΥΑ 28490/ΕΥΣ/2139/23.6.08
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Σύσταση: ΚΥΑ 9771/ΕΥΣ/1125/29.2.08 (ΦΕΚ 470/Β/18.3.08)
Προσόντα: ΥΑ 8150/ΕΥΘΥ/294/12.2.2009
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου
Σύσταση: ΚΥΑ 9767/ΕΥΣ/1121/29.2.08 (ΦΕΚ 474/Β/18.3.08)
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Σύσταση: ΚΥΑ 9770/ΕΥΣ/1124/29.2.08 (ΦΕΚ 469/Β/18.3.08)
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Πελοποννήσου
Σύσταση: ΚΥΑ 9773/ΕΥΣ/1127/29.2.08 (ΦΕΚ 472/Β/18.3.08)
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Σύσταση: ΚΥΑ 9769/ΕΥΣ/1123/29.2.08 (ΦΕΚ 468/Β/18.3.08)
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής
Σύσταση: ΚΥΑ 9772/ΕΥΣ/1126/29.2.08 (ΦΕΚ 471/Β/18.3.08)
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης
Σύσταση: ΚΥΑ 9776/ΕΥΣ/1129/29.2.08 (ΦΕΚ 448/Β/14.3.08)
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
Σύσταση: ΚΥΑ 9774/ΕΥΣ/1128/29.2.08 (ΦΕΚ 457/Β/17.3.08)
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
Σύσταση: ΚΥΑ 9775/ΕΥΣ/1130/29.2.08 (ΦΕΚ 548/Β/17.3.08)
Ταμείο Συνοχής - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Σύσταση: ΚΥΑ 31512/ΕΥΔ & ΠΤΣ/2059/26.08.05 (ΦΕΚ 1279/Β/13.09.05)
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (EΥΣΕΚΤ)
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Σύσταση: ΚΥΑ 36952/1275/20.5.08 (ΦΕΚ 986/Β/28.5.08)
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Σύσταση: ΚΥΑ 19883/1275/20.5.08 (ΦΕΚ 1957/Β/23.9.08)
Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού
Υπουργείο Πολιτισμού
Σύσταση: ΚΥΑ ΥΔΕΠΠ/Δ/ΦΧVII/55203/2.12.08 (ΦΕΚ 2526/Β/11.12.08)
Ειδική Υπηρεσία Τομέα Yγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Σύσταση: ΚΥΑ 4088/18.6.08 (ΦΕΚ 278/Β/30.6.08)
Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού, Συντονισμού & Εφαρμογής Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΕΠ)
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Σύσταση: ΚΥΑ 812/10.7.08 (ΦΕΚ 1385/Β/15.7.08)
Προσόντα: ΥΑ 867/18.7.2009 (ΦΕΚ 1432/Β/18.7.08)
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας
Γενική Γραμματεία Ισότητας
Σύσταση: ΚΥΑ 131/18.4.08 (ΦΕΚ 887/Β/14.5.08)
Προσόντα: ΥΑ 140/3.6.08 (ΦΕΚ 1296/Β/3.7.08)
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Σύσταση: ΚΥΑ 37156/18953/20.6. (ΦΕΚ 1005/Β/30.5.08)
Ειδική Υπηρεσία για την Ενσωμάτωση των Αρχών της Equal & για τη Διαχείριση Δράσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Σύσταση: ΚΥΑ 55213/1904/24.7.08 (ΦΕΚ 1538/Β/4.8.08)
Ειδική Υπηρεσία Δομή Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Παρακολούθησης της Εφαρμογής και Αξιολόγησης των Συστημικών Παρεμβάσεων του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Σύσταση: ΚΥΑ 25255/2236/7.4.08 (ΦΕΚ 604/Β/8.4.08)
Προσόντα: ΚΥΑ 4043/169/28.1.09 (ΦΕΚ 209/Β/9.2.09)
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων Υπουργείου Παιδείας
Υπουργείο Eθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Σύσταση: ΚΥΑ 20087/31.12.08 (ΦΕΚ 2665/Β/31.12.08)
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Εφαρμογής Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών Προγραμμάτων
Υπουργείο Εξωτερικών
Σύσταση: ΚΥΑ 0102/ΑΣ560/1.12.08 (ΦΕΚ 2484/Β/5.12.08)
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών προς αυτήν υπηρεσιών
Υπουργείο Ανάπτυξης
Σύσταση: ΚΥΑ Δ13/Φ711/18801/29.7.08 (ΦΕΚ 1540/Β/4.8.08)
Προσόντα: ΥΑ Δ13/Φ 7.11/18801/29.7.08 (ΦΕΚ 1577/Β/6.8.08)
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή
Υπουργείο Ανάπτυξης
Σύσταση: ΚΥΑ Β1-4978/29.7.08 (ΦΕΚ 1540/Β/4.8.08)
Προσόντα: ΥΑ Β1-4977/29.7.08 (ΦΕΚ 1577/Β/6.8.08)
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης & της Καινοτομίας (ΕΤΑΚ)
Υπουργείο Ανάπτυξης
Σύσταση: ΓΓΕΤ15197/29.7.08 (ΦΕΚ 1540/Β/4.8.08)
Προσόντα: ΥΑ 15137/30.7.09 (ΦΕΚ 1577/Β/6.8.08)
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης
Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης
Σύσταση: ΚΥΑ 15903/29.7.08 (ΦΕΚ 1635/Β/14.8.08)
Προσόντα: ΚΥΑ 26329/19.12.08 (ΦΕΚ 2654/Β/20.12.08)
8932/22.9.08 για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΦΕΚ 2153/Β/16.10.2008)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Σύσταση: ΚΥΑ 3240005/29.7.08 (ΦΕΚ 1886/Β/12.9.08)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Leader του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013
Yπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Σύσταση: ΚΥΑ 3240005/29.7.08 (ΦΕΚ 1886/Β/12.9.08)
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Οριζόντιων Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Σύσταση: ΚΥΑ 3240005/29.7.08 (ΦΕΚ 1886/Β/12.9.08)
Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Σύσταση: ΚΥΑ 3240005/29.7.08 (ΦΕΚ 1886/Β/12.9.08)
Ειδική Υπηρεσία Ειδικών Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Σύσταση: ΚΥΑ 3240005/29.7.08 (ΦΕΚ 1886/Β/12.9.08)
Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Υποδομών Αγροτικής Ανάπτυξης
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Σύσταση: ΚΥΑ 3240005/29.7.08 (ΦΕΚ 1886/Β/9.9.08)
2925/13.10.08 για το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιεία 2007 - 2013 (ΦΕΚ 2178/Β/23.10.2008)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Αλιεία
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Σύσταση: ΚΥΑ 341509/26.11.08 (ΦΕΚ 2437/Β/1.12.08)
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων ΕΠ Αλιεία
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Σύσταση: KYA 341509/ 26.11.2008 (ΦΕΚ 2437/B/1.12.2008)
Προσόντα: KYA 3407/2.12.2008 (ΦΕΚ/B/2540/15.12.2008)
Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
Aντιμετώπιση έργων που έχουν καταταγεί στις κατηγορίες 2ii και 2iii
Aντιμετώπιση έργων που έχουν καταταγεί στις κατηγορίες 2ii και 2iii
first
prev
next
last