Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων

Βάσει της Απόφασης Ένταξης Πράξης στο ΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013, οι Δικαιούχοι αναλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση ανάρτησης ενημερωτικής Πινακίδας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθώς και τοποθέτησης αναμνηστικής πλάκας (όπου απαιτείται) μετά την ολοκλήρωση του. Στα παραπάνω (Πινακίδα και Αναμνηστική Πλάκα) θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε αυτές της συγχρηματοδότησης του έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% της επιφάνειας.

Η μη εναρμόνιση του Δικαιούχου με τις υποχρεώσεις και τους όρους που απορρέουν από την απόφαση ένταξης επιφέρει κυρώσεις ανάλογες με τις παρατυπίες που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια των ελέγχων.

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις των δικαιούχων όσον αφορά την δημοσιότητα, όπως αυτές αναγράφονται στο σύμφωνο αποδοχής όρων, είναι:

Ο δικαιούχος υποχρεούται:

  1. Να αποδεχθεί την συμπερίληψή του στη λίστα δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης στην οικεία ιστοσελίδα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006, και στην οποία αναφέρονται το όνομα του δικαιούχου, ο τίτλος της πράξης και το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που διατίθεται για την υλοποίηση της πράξης.
  2. Να λάβει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 1828/2006. Ειδικότερα ο δικαιούχος υποχρεούται :
    1. Στην ανάρτηση διαφημιστικής πινακίδας στο εργοτάξιο των έργων υποδομών ή κατασκευών, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησης τους. Για τα έργα αυτά το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση τους η διαφημιστική πινακίδα αντικαθίσταται από μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα. Στην ανάρτηση μόνιμης επεξηγηματικής πινακίδας το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωσή τους, στις πράξεις που συνίσταται στην αγορά φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ,.
    2. Στις διαφημιστικές και μόνιμες επεξηγηματικές πινακίδες θα αναφέρεται ρητά α) το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, β) το διαρθρωτικό ταμείο και γ) το επιλεγμένο μήνυμα από τη Δ.Α. που προβάλλει την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής παρέμβασης. Οι διαφημιστικές και μόνιμες επεξηγηματικές πινακίδες θα σχεδιαστούν σύμφωνα με τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες που περιγράφονται στον Καν. 1028/2006, παράρτημα Ι).
    3. Όταν οι πράξεις χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, και, κατά περίπτωση όταν οι πράξεις χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώσει όλους τους συμμετέχοντες σε αυτές α) ότι η πράξη στην οποία συμμετέχουν υλοποιείται στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος, και β) ότι συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται με την παράθεση των εν λόγω στοιχείων σε οποιοδήποτε έγγραφο, έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση των εν λόγω πράξεων ή παράγεται στο πλαίσιο αυτό.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας παρέχει πληροφορίες σε όλους τους Δικαιούχους σχετικά με την χρήση των εμβλημάτων και σημάτων για κάθε ενέργεια δημοσιότητας (Έντυπα, Αφίσες, Τηλεοπτικά – Ραδιοφωνικά Μηνύματα κλπ).