Ηλεκτρονική Υποβολή Προεγκρίσεων

Η ΕΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει τους δικαιούχους ότι από 10 Οκτωβρίου 2013, καθίσταται υποχρεωτική η Ηλεκτρονική Υποβολή των προεγκρίσεων για δημοπράτηση προμηθειών – υπηρεσιών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.mnec.gr στο σύστημα δηλαδή της Ηλεκτρονικής Υποβολής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Αναλυτικές οδηγίες και συμπληρωματικά στοιχεία:

 Ενημέρωση αλλαγών στο Αίτημα Προέγκρισης στην Ηλεκτρονική Υποβολή και στο ΟΠΣ

Αναμόρφωση λιστών ελέγχου για την προέγκριση δημοπράτησης προμηθειών – υπηρεσιών

 Όλοι οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στην υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ και κυρίως οι δικαιούχοι, ότι από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους θα πρέπει, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα έντυπα του ΟΠΣ μέσω της Ηλεκτρονικής Υποβολής.

Έτσι όλοι οι φορείς οφείλουν να προχωρήσουν στην απόκτηση κωδικού πρόσβασης στην εφαρμογή από την διεύθυνση http://logon.mnec.gr, επιλογή «Δημιουργία νέου χρήστη Ηλεκτρονικής Υποβολής ΕΣΠΑ»

Αφού συμπληρωθούν τα στοιχεία οι υπεύθυνοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο γραφείο ΟΠΣ της ΕΔΑ Θεσσαλίας (2413.505123, -52) για την ενεργοποίηση των κωδικών για την πρόσβαση στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Υποβολής  

Συνιστάται η υποβολή ενός αιτήματος ανά φορέα – δικαιούχου  (και όχι ανά έργο ή χειριστή του δικαιούχου) για την καλύτερη παρακολούθηση των υποχρεώσεων τους.   

Οδηγίες για την ηλεκτρονική  υποβολή μπορούν να λαμβάνουν οι φορείς από την Ιστοσελίδα της ΕΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας (www.thessalia-espa.gr)  καθώς από την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ (www.ops.gr).

  • Για το μάθημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιούχου πατήστε εδώ

 


Παρακολούθηση υλοποίησης έργου/πράξης βάσει χρονοδιαγράμματος

Σε συνέχεια της σχετικής Εγκυκλίου και προκειμένου να καταστεί δυνατή η λήψη διαχειριστικών μέτρων από το Υπουργείο και την Υπηρεσία μας, απαιτείται η λεπτομερής συμπλήρωση του συνημμένου Χρονοδιαγράμματος (ΠΙΝΑΚΑΣ 7) από τους επιβλέποντες των ενταγμένων στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας έργων.
Παρακαλούμε για τη συμπλήρωση κατά προτεραιότητα των έργων με το μεγαλύτερο συμβατικό ή προς συμβασιοποίηση αντικείμενο και για τη συμπλήρωση όλων, μέχρι το πέρας του Ιουλίου 2013.

Η αποστολή του πρότυπου συνημμένου Πίνακα 7 θα σας σταλεί και με e-mail και η επιστροφή του συμπληρωμένου Πίνακα θα γίνει με e-mail στον αρμόδιο χειριστή και ταυτόχρονα κοινοποίηση στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η συμπλήρωση του Πίνακα, γίνεται σε επίπεδο ενταγμένης Πράξης και αφορά μόνο τα Υποέργα που είναι Εργολαβίες ή Προμήθειες ή Μελέτες (πχ ΣΧΟΟΑΠ). Σε περίπτωση που μια πράξη περιλαμβάνει περισσότερα του ενός Υποέργα της φύσης αυτής, αυτά θα απεικονίζονται ένα-ένα στην ενότητα 5 στα σημεία 5.1, 5.2, 5.3 κλπ

Επιστολή

Πίνακας προς συμπλήρωση


Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων

Βάσει της Απόφασης Ένταξης Πράξης στο ΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013, οι Δικαιούχοι αναλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση ανάρτησης ενημερωτικής Πινακίδας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθώς και τοποθέτησης αναμνηστικής πλάκας (όπου απαιτείται) μετά την ολοκλήρωση του. Στα παραπάνω (Πινακίδα και Αναμνηστική Πλάκα) θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε αυτές της συγχρηματοδότησης του έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 25% της επιφάνειας.

Η μη εναρμόνιση του Δικαιούχου με τις υποχρεώσεις και τους όρους που απορρέουν από την απόφαση ένταξης επιφέρει κυρώσεις ανάλογες με τις παρατυπίες που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια των ελέγχων.

Αναλυτικά οι υποχρεώσεις των δικαιούχων όσον αφορά την δημοσιότητα, όπως αυτές αναγράφονται στο σύμφωνο αποδοχής όρων, είναι:

Ο δικαιούχος υποχρεούται:

  1. Να αποδεχθεί την συμπερίληψή του στη λίστα δικαιούχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π ή η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης στην οικεία ιστοσελίδα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828/2006, και στην οποία αναφέρονται το όνομα του δικαιούχου, ο τίτλος της πράξης και το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που διατίθεται για την υλοποίηση της πράξης.
  2. Να λάβει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 1828/2006. Ειδικότερα ο δικαιούχος υποχρεούται :
    1. Στην ανάρτηση διαφημιστικής πινακίδας στο εργοτάξιο των έργων υποδομών ή κατασκευών, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ, κατά τη φάση υλοποίησης τους. Για τα έργα αυτά το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση τους η διαφημιστική πινακίδα αντικαθίσταται από μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα. Στην ανάρτηση μόνιμης επεξηγηματικής πινακίδας το αργότερο έξι μήνες μετά την ολοκλήρωσή τους, στις πράξεις που συνίσταται στην αγορά φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου, με συνολική δημόσια δαπάνη άνω των 500.000 ευρώ,.
    2. Στις διαφημιστικές και μόνιμες επεξηγηματικές πινακίδες θα αναφέρεται ρητά α) το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, β) το διαρθρωτικό ταμείο και γ) το επιλεγμένο μήνυμα από τη Δ.Α. που προβάλλει την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής παρέμβασης. Οι διαφημιστικές και μόνιμες επεξηγηματικές πινακίδες θα σχεδιαστούν σύμφωνα με τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες που περιγράφονται στον Καν. 1028/2006, παράρτημα Ι).
    3. Όταν οι πράξεις χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, και, κατά περίπτωση όταν οι πράξεις χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώσει όλους τους συμμετέχοντες σε αυτές α) ότι η πράξη στην οποία συμμετέχουν υλοποιείται στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος, και β) ότι συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται με την παράθεση των εν λόγω στοιχείων σε οποιοδήποτε έγγραφο, έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση των εν λόγω πράξεων ή παράγεται στο πλαίσιο αυτό.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας παρέχει πληροφορίες σε όλους τους Δικαιούχους σχετικά με την χρήση των εμβλημάτων και σημάτων για κάθε ενέργεια δημοσιότητας (Έντυπα, Αφίσες, Τηλεοπτικά – Ραδιοφωνικά Μηνύματα κλπ).