ΕΔΑΠΘ

ΕΔΑΠΘ

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016 10:31

Ολοκληρώσεις Έργων 2007-2013

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, ενημερώνει ότι όλα τα έγγραφα και Οδηγίες για την «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ» των Πράξεων , βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα / ενότητα ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΘΕΣΣΑΛΙΑ.

Οι ενέργειες εκ μέρους των Δικαιούχων πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο έως την 30 Ιουλίου, με υποβολή Έκθεσης Ολοκλήρωσης Πράξης, με όλα τα απαιτούμενα συνημμένα μέσω του Ο.Π.Σ. Για κάθε περαιτέρω ή ειδικότερη πληροφόρηση, απαιτείται άμεση επικοινωνία με τα αρμόδια στελέχη της Υπηρεσίας.

Ο χρόνος έκδοσης των Αποφάσεων Ολοκλήρωσης Πράξεων εκ μέρους της Υπηρεσίας, είναι το διάστημα από 30 Ιουνίου έως και για εξαιρετικές περιπτώσεις 10η Σεπτεμβρίου.

Επίσης, ενημερώνουμε ότι ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία ολοκλήρωσης πράξεων 2007-2013 ( πλην κρατικών ενισχύσεων) είναι αναρτημένες στο ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ στη διεύθυνση: http://www.ops.gr/Ergorama/index.jsp?tabIndex=1&menuitemId=tabF&tabIndex=1

Τα "Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση" και το αντίστοιχο οικονομικό αντικείμενο παρατείνονται ως την 31η /12/2015.

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι Εκδηλώσεις στις 4 πόλεις της Θεσσαλίας. Υποβολή προτάσεων μέχρι την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015. Στα μέσα του Δεκέμβρη θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα. Μπορείτε να βρείτε στα συνημμένα υλικό από τις εκδηλώσεις.

 


 

Σας προσκαλούμε στις Θεματικές Ημερίδες Επιχειρηματικής Ανακάλυψης που διοργανώνονται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και το Αυτόνομο Γραφείο RIS3, στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών δράσεων για την εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)

Σκοπός των Ημερίδων είναι η παρουσίαση, καταγραφή και συζήτηση προτάσεων και ιδεών για θέματα έρευνας, καινοτομίας και νέων τεχνολογιών, που αφορούν στη βελτίωση και ενίσχυση των κλάδων των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Θεσσαλίας .

Εκπρόσωποι της ερευνητικής, επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας, συνεργάζονται για το σχεδιασμό των δράσεων που πρέπει και μπορούν να υλοποιηθούν, για τη δημιουργία δυναμικών επιχειρήσεων, συμμαχιών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και θέσεων απασχόλησης.

Κατά τη διάρκεια των Ημερίδων οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να συνεισφέρουν ενεργά στη διαδικασία της επιχειρηματικής ανακάλυψης.

Ιδιαιτέρως κρίσιμη κρίνεται η συμμετοχή στις Ημερίδες επιχειρηματιών, νέων επαγγελματιών, νέων επιστημόνων, ερευνητών και ομάδων επιχειρηματιών, που γνωρίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις δυνατότητες ανάπτυξης και εξειδίκευσης της περιοχής, με δράσεις έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας για τις δραστηριότητες των προτεραιοτήτων της RIS3.

 

Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr  και στην ιστοσελίδα του Γραφείου RISτης Περιφέρειας http://ris3.thessaly.gov.gr,  όπου υπάρχει αναρτημένη και Ηλεκτρονική Φόρμα συλλογής προτάσεων ευθυγραμμισμένων με τις προτεραιότητες της RIS3.

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015 00:00

Νέα Πρόσκληση (004 - Οδικά) για το ΠΕΠ 2014-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Θεσσαλία» 

Στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014 – 2020 εκδόθηκαν οι 3 πρώτες προσκλήσεις του με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(Ε.Κ.Τ.). Ειδικότερα:

-         Η Πρόσκληση με α/α 001, αφορά στη χρηματοδότηση της δράσης «Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ) για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό» με στόχο την διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια), θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών, για το έτος 2015-2016, σε Βρεφικούς – Βρεφονηπιακούς - Παιδικούς Σταθμούς και Κέντρα  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) (δημόσιες και ιδιωτικές δομές). 

-         Η Πρόσκληση με α/α 002, αφορά στη χρηματοδότηση της δράσης «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας» με στόχο την διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια), θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών με αναπηρία, για το έτος 2015-2016, σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία και Κέντρα  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.) (δημόσιες και ιδιωτικές δομές).

Ωφελούμενοι των δράσεων των δύο προσκλήσεων είναι οι μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας που αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενο άτομο.

-         Η Πρόσκληση με α/α 003, αφορά στη χρηματοδότηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από Ειδικό Βοηθητικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Στόχος της είναι η ενσωμάτωση και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. 

Ωφελούμενοι της δράσης είναι μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας για το σχολικό έτος 2015-2016.

 

 

Οι αποφάσεις ΕΝΤΑΞΗΣ (τρεις) επισυνάπτονται

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΥΔΕΠΘ) προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της σύμφωνα με τις εγκεκριμένες θέσεις εργασίας της, ενδιαφέρεται να προβεί σε μετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα συμπεριλαμβανόμενης της Μ.Ο.Δ. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1α του Ν. 3614/2007 ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007), το Νόμο 4128/2013 (ΦΕΚ 51/ Α΄/28.2.2013) άρθρο πρώτο και ισχύει.

Οι προς πλήρωση θέσεις, είναι συνολικά 4 Π.Ε. και 2 Τ.Ε. και κατανέμονται ως ακολούθως:
• Δύο (2) θέσεις κατηγορίας Π.Ε. Μηχανικών. Εμπειρία σε θέματα Δημοσίων Έργων ή και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων είναι απαιτητή.
• Μία (1) θέση Π.Ε. Οικονομολόγων - Οικονομικών Επιστημών. Εμπειρία σε θέματα Ιδιωτικών Επενδύσεων ή και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων είναι απαιτητή.
• Μία (1) θέση Π.Ε. Γεωτεχνικών - Γεωπόνων. Εμπειρία σε θέματα Δημοσίων Έργων ή Ιδιωτικών Επενδύσεων ή και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων είναι απαιτητή.
Εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις Π.Ε. Οικονομολόγων - Οικονομικών Επιστημών και Γεωτεχνικών - Γεωπόνων που διατίθενται ως ανωτέρω, είναι δυνατή εσωτερική ανακατανομή των θέσεων Π.Ε. στις 3 κατηγορίες Π.Ε. που προσκαλούνται.
• Μία (1) θέση κατηγορίας Τ.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού. Εμπειρία σε θέματα Διοίκησης, Οικονομικής διαχείρισης ή και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων είναι απαιτητή.
• Μία (1) θέση κατηγορίας Τ.Ε. Μηχανικών ή Γεωτεχνικών – Γεωπόνων. Εμπειρία σε θέματα Δημοσίων Έργων ή Ιδιωτικών Επενδύσεων ή και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων είναι απαιτητή.

 

Η Αίτηση με τα συνημμένα της κατατίθενται στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές δ/νσεις Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή έντυπα (ιδιοχείρως ή με ταχυμεταφορά με ευθύνη ενδιαφερομένου) στη Διεύθυνση της Υπηρεσίας: Σωκράτους 111, ΤΚ 41336, Λάρισα, με την ένδειξη «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας», έως την καταληκτική ημερομηνία που είναι η 25η Αυγούστου 2015.

 

Αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο

Ολοκληρώθηκε η Διαβούλευση της Μελέτης «Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ενταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας στη Θεσσαλία». Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα αυτής όπως κατατέθηκαν, συντάχθηκε η ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ (αναρτάται στο παρόν) και το τελικό κείμενο της Μελέτης.

Η μελέτη εγκρίθηκε με Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας στις 31-08-2015.

Ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής σε παιδικούς σταθμούς στο πλαίσιο της δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2015-2016". Το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ για δωρεάν παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ δίνει την δυνατότητα στους ωφελούμενους να υποβάλουν αιτήσεις από 5/8 έως 18/8/2015 και ώρα 14.00.Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), ως αρμόδιος φορέας εφαρμογής της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2015-2016», εξέδωσε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία απευθύνεται σε: α) Δομές (Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Παιδικούς Σταθμούς, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-Μ.Ε.Α), και β) Ωφελούμενους (οι μητέρες βρεφών- νηπίων- παιδιών, οι μητέρες νηπίων-παιδιών-εφήβων-ατόμων με αναπηρία, τα άτομα -γυναίκες και άνδρες- στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών τους και τα άτομα που βρίσκονται σε χηρεία).Το έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», και των 13 Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, παρέχει θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας για παιδιά στις παραπάνω Δομές, με βασικό στόχο να διευκολύνει τους ωφελούμενους ώστε να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών ορίζεται:

• για τις Δομές: από 17/7 έως 31/7/2015 και ώρα 14.00,

• για τους Ωφελούμενους: από 5/8 έως 18/8/2015 και ώρα 14.00. 

 

Σημειώνεται ότι οι Αιτήσεις Συμμετοχής τόσο για τις δομές όσο και για τους ωφελούμενους διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μόνο, στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ (http://paidikoi.eetaa.gr).

 

Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στους όρους, προϋποθέσεις και γενικότερα τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι (δομές και ωφελούμενοι) θα πρέπει να μελετήσουν το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (http://paidikoi.eetaa.gr) αλλά και εδώ.

 

Διαγωνισμός Φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην Περιοχή μου 2015».

Φωτογραφείστε έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κερδίστε!

 

Ο Διαγωνισμός

Ο διαγωνισμός φωτογραφίας «Η Ευρώπη στην Περιοχή μου 2015» στοχεύει στο να αναδείξει τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σημασία τους για τις τοπικές κοινότητες.

Για να συμμετάσχετε πρέπει να μπείτε στη σχετική εφαρμογή στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Facebook από το σύνδεσμο https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573?ref=ts ή από το σχετικό banner στη δεξιά στήλη του www.espa.gr ή από το σχετικό banner στην αριστερή πλευρά της σελίδας που διαβάζετε και να  ανεβάσετε έως 3 φωτογραφίες συγχρηματοδοτούμενων έργων που απεικονίζουν σε κάποιο σημείο τη σήμανση της συγχρηματοδότησης (π.χ. πινακίδα, αφίσα, πλάκα) με τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο διαγωνισμός ξεκίνησε στις 22 Ιουνίου 2015 και λήγει στις 28 Αυγούστου 2015 και ώρα 12:00 (θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

 

Νικητές

Οι 100 πρώτες σε ψήφους του κοινού φωτογραφίες και  επιπλέον 50  τυχαία επιλεγμένες θα τεθούν στην κρίση επιτροπής που αποτελούν επαγγελματίες του χώρου της  φωτογραφίας, η οποία θα επιλέξει 3 νικητές. Η ψηφοφορία για το κοινό μέσω της εφαρμογής στο Facebook ξεκινάει στις 31 Αυγούστου και λήγει στις 8 Σεπτεμβρίου –κάθε χρήστης του Facebook μπορεί να ψηφίσει– άρα, οι συμμετέχοντες μπορούν να κινητοποιήσουν τους φίλους τους να το κάνουν.

Βραβείο

Κάθε νικητής ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες για δύο άτομα από 12 έως 15 Οκτωβρίου  2015 κατά την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων.

Ενημέρωση για το Διαγωνισμό

Οι συχνές ερωτήσεις –απαντήσεις και οι όροι του διαγωνισμού είναι διαθέσιμοι στην εφαρμογή στο Facebook.

Η Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης –στο πλαίσιο της οποίας συγχρηματοδοτείται  το ΕΣΠΑ 2007-2013 και το ΕΣΠΑ 2014-2020– βοηθάει να βελτιωθούν οι μεταφορές και η διασύνδεση απομακρυσμένων περιοχών, ενισχύει μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, επενδύει σε ένα καθαρό περιβάλλον και βελτιώνει την εκπαίδευση και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Οι πόροι των Ευρωπαϊκών Ταμείων επενδύονται επίσης στην καινοτομία, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και μεθόδων παραγωγής, στην αποδοτικότητα της ενέργειας και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τα έργα αυτά αποσκοπούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών στα 28 Κράτη-Μέλη.

 

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην Εκδήλωση που διοργανώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με θέμα :

Έξυπνη Εξειδίκευση στη Θεσσαλία: «Αγροδιατροφικός τομέας: Αλυσίδα αξίας στον τομέα του γάλακτος»,


που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015 στην Αγριά Βόλου, στο Ξενοδοχείο Valis Resort, με ώρα έναρξης 17.30 μ.μ.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο εξειδίκευσης των δράσεων της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Θεσσαλίας που εγκρίθηκε τον Μάρτιο 2015, αποτελώντας την πρώτη θεματική συνάντηση και της ενεργοποίησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και των πιλοτικών δράσεων που προβλέπει στον τομέα της Έρευνας – Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Καινοτομίας.
Εκπρόσωποι της Περιφέρειας, του Περιφερειακού Συμβουλίου Καινοτομίας Θεσσαλίας, ερευνητικών φορέων, επιχειρηματιών και φορέων τους, θα παρουσιάσουν και θα συζητήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης και συνεργασίας στον τομέα, που αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς στη Θεσσαλία, προτείνοντας δράσεις, έργα, καινοτόμες τεχνολογίες και καλές πρακτικές.

Την εκδήλωση θα παρακολουθήσουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Υπουργείων, και είναι ανοικτή για κάθε ενδιαφερόμενο. Τα Επιμελητήρια και Φορείς προς τα οποία αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του γάλακτος.

Σελίδα 1 από 5