Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, σας προσκαλούν στην Ετήσια Εκδήλωση Δημοσιότητας και Προβολής του Προγράμματος Ε.Σ.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, που απευθύνεται στους φορείς και πολίτες της Περιφέρειας. Στόχος της Εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων του Προγράμματος, των φορέων και του κοινού, σχετικά με την πορεία του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς και τη συμβολή των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11.00 π.μ. στο Ξενοδοχείο LARISSA IMPERIAL.

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας σας καλεί στην Εκδήλωση με θέμα «Η Θεσσαλία μπροστά στην πρόκληση της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020» που θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο, τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11.00 π.μ. στο Ξενοδοχείο XΕΝΙΑ VOLOU. Η Εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας και διαβούλευσης των Φορέων της Θεσσαλίας για την προώθηση του Αναπτυξιακού Οράματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας: «Θεσσαλία ισχυρή και καινοτόμος στην Ευρώπη, με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον, θετική δύναμη αλλαγής και δημιουργικής ανατροπής, έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς».

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία ορίστηκε με την υπ.αρ. 3057/26-06-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των «Τοπικών Σχεδίων για την απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤοπΣΑ)». Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και ο επιλέξιμος προϋπολογισμός καταγράφονται στο παρακάτω αρχείο, στο οποίο παρουσιάζονται τα αξιολογημένα σχεδία κατά φθίνουσα σειρά. Συνολικά επί 51 υποβληθεισών προτάσεων: Δύο (2) προτάσεις αποσύρθηκαν και μία πρόταση (1) απορρίφθηκε λόγω μη εκπλήρωσης των απαιτήσεων της διαχειριστικής επάρκειας. Από τις 48 αξιολογηθείσες προτάσεις, 45 έλαβαν θετική αξιολόγηση και τρείς (3) απορρίφθηκαν. Με βάση την διαθέσιμη δημόσια δαπάνη της δράσης, η οποία ανέρχεται σε 8.500.000 €, θα χρηματοδοτηθούν οι 31 πρώτες προτάσεις.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013, η οποία συγκροτήθηκε με την με αρ. πρωτ. 31736/ΕΥΘΥ 1539/19-7-2011 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, συνήλθε σε 4η Συνεδρίαση στις 07 Νοεμβρίου 2012 στα Καμένα Βούρλα, μετά την με αρ. πρωτ. 5028/26-10-2012 πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Κλέαρχου Περγαντά, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας,

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΠΘ) προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της, ενδιαφέρεται να προβεί σε: • απόσπαση υπαλλήλων με μόνιμη σχέση εργασίας ή αορίστου χρόνου, από το ημόσιο Τομέα ή τους Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2α του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1α του Ν. 3614/2007 ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) και ισχύει. Οι προς πλήρωση θέσεις, είναι οι εξής: • πέντε (5) θέσεις κατηγορίας Π.Ε. Μηχανικών, κατά προτεραιότητα Πολιτικών Μηχανικών Καταληκτική ημερομηνία η 15η Δεκεμβρίου 2012.