Σας προσκαλούμε στην Ημερίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, 

που θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο DIVANI PALACE στη Λάρισα 

την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014

Η Εκδήλωση έχει σκοπό να ενημερώσει τους Φορείς της Θεσσαλίας και τους πολίτες

για το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 της χώρας,

την πορεία σχεδιασμού του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020

και τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης – RIS3 στη Θεσσαλία,

στο πλαίσιο της διαβούλευσης και συνεργασίας για την προετοιμασία και έναρξη του Νέου Προγράμματος.

Η ΕΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας ΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους αναδόχους για την ανάληψη του έργου παροχής υπηρεσιών με τίτλο : «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ/ΘΕΣΣΑΛΙΑ», να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση (μέχρι και 06/12/2013)

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΔΑΠΘ) απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες για μια σειρά ενεργειών τεχνικής υποστήριξης προκειμένου να εφαρμόζει την διαδικασία ανάθεσης μέσω επιλογής από κατάλογο σύμφωνα με την ΚΥΑ 51540/ΕΥΣΑΑΠ 3628. Οι κατηγορίες ενεργειών τεχνικής υποστήριξης περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσης.

Σας γνωρίζουμε ότι την Τετάρτη 02 Οκτωβρίου 2013, θα πραγματοποιηθεί στην Αγριά Βόλου, η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος 2007-2013». Καλούνται τα Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης να συμμετάσχουν στις εργασίες της Επιτροπής.  υλικό