Αντιμετώπιση έργων που κατατάσσονται σε κατηγορίες 2ii και 2iii μετά από ελέγχους του Ε.Σ.Π.ΕΛ.

Σε συνέχεια του ανωτέρου σχετικού, σας ενημερώνουμε για  τις Υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρακολούθηση υλοποίησης των έργων σας ως Δικαιούχοι ή/και Επιβλέπουσες Υπηρεσίες, όσον αφορά στα έργα που μετά από ελέγχους που πραγματοποιούνται από τον  Εθνικό Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Σ.Π.ΕΛ.) κατατάσσονται στις κατηγορίες ii   και  iii.

Σύμφωνα με το συνημμένο σχετικό, οι διαδικασίες που περιγράφονται  θα ξεκινήσουν άμεσα με την παραλαβή από Δικαιούχους των νέων Εκθέσεων ΕΣΠΕΛ και από 1-5-14 για τις παλαιότερες εκθέσεις, που έχουν ήδη κοινοποιηθεί στο Φορέα σας.

Συνεπώς, για την ομαλή χρηματοδότηση των έργων αρμοδιότητάς σας και την ολοκλήρωσή τους και αποπληρωμή τους έως 31-12-2015, παρακαλούμε για την εφαρμογή των διαδικασιών του συνημμένου εγγράφου. 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε.Δ.Α.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ»

 

H ΕΔΑ Π.Θ. ΚΑΛΕΙ

 

Τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους αναδόχους για την ανάληψη του έργου παροχής υπηρεσιών με τίτλο : «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε.Δ.Α.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ», να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

 Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο τεύχος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 Η παρούσα να δημοσιευθεί για 15 ημέρες στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας,
η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας (Π.Ε.Δ.Θ) και
η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (E.E.T.A.A.)
διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα:

«Το Νέο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 -  Οι προτεραιότητες για τους Δήμους»

 η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, την Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2014

στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας

(Διοικητήριο, Παπαναστασίου και Κουμουνδούρου)

με ώρα έναρξης 11:00 π.μ.,

σύμφωνα με το Πρόγραμμα που επισυνάπτεται.

Όπως γνωρίζετε, το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), λειτουργεί από 1-7-2013, στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr
Το ολοκληρωμένο αυτό πληροφοριακό σύστημα, επιτρέπει με ηλεκτρονικό τρόπο την υποβολή αιτημάτων και την έγκριση τους, τον προγραμματισμό, τη διαδικασία προκήρυξης, υποβολής προσφορών και ενστάσεων, αξιολόγησης, ανάθεσης, σύναψης και εκτέλεσης όλων των Δημοσίων Συμβάσεων.

 

Αναλυτικά στο συνημμένο: 

Η Περιφέρεια Θεσσαλία προχωρά στην εξειδίκευση της στρατηγικής της για την περίοδο 2014-2020 και στην κατάρτιση του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020.

Οι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού συμμετέχουν στη διαδικασία του σχεδιασμού, που στην παρούσα φάση αφορά στον προσδιορισμό των «επενδυτικών προτεραιοτήτων» και «δράσεων» που θα περιληφθούν στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014 – 2020, με τις δικές τους προτάσεις βάσει αναγκών και προτεραιοτήτων τους.

 

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται τα αρμόδια για το σχεδιασμό στελέχη των Δήμων της Θεσσαλίας σε υπηρεσιακή Τεχνική Συνάντηση Εργασίας

την ΠΕΜΠΤΗ 27 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12.00

στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας (Διοικητήριο, Παπαναστασίου και Κουμουνδούρου), Λάρισα.