Σας αποστέλλουμε συνημμένα εγκύκλιο σχετικά με τη μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα καθώς και λοιπά φοροτεχνικά ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση και παράδοση των έργων, στις περιπτώσεις εκτέλεσής τους από φορέα για λογαριασμό τρίτου.

 

Η εγκύκλιος παρέχει οδηγίες και επεξηγήσεις σχετικά με την εφαρμογή της διάταξης για την αντιστροφή της υποχρέωσης ΦΠΑ (παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014), καθώς και τη διαδικασίας παράδοσης των έργων στις περιπτώσεις εκτέλεσής τους από φορέα για λογαριασμό τρίτου.

Το σεμινάριο, που υλοποιείται σε συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας / Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και της ΜΟΔ ΑΕ, αφορά σε θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων έργων και κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό στην τρέχουσα περίοδο λόγω της επερχόμενης ολοκλήρωσης του ΕΣΠΑ αλλά και των αλλαγών στην ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

Απευθύνεται στα στελέχη της Ε.Υ. ΕΔΑ Θεσσαλίας και των Δικαιούχων του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού των συμμετοχών παρακαλείσθε να δηλώσετε τις συμμετοχές σας το αργότερο έως και την Τρίτη 14/10/2014, με συμπλήρωση και αποστολή της συνημμένης Δήλωσης Συμμετοχής

(σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου συμμετοχών, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, σε περίπτωση μη δυνατότητας αποδοχής δήλωσης θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση ενδιαφερομένου/ης).

Βασικό αντικείμενο της πράξης είναι η υποστήριξη της Περιφέρειας και των υπηρεσιών της, Δικαιούχου του Ε.Π. Θεσσαλίας 2007 -2013 (ΕΠ) στην υποστήριξη υλοποίησης των έργων, καθόσον αποτελεί τον βασικό Δικαιούχο του Προγράμματος με Π/Υ έργων που καλύπτει σημαντικό ποσοστό του όλου Π/Υ.

Αναλυτικά το αντικείμενο της πράξης είναι:
Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης για τα παρακάτω εξειδικευμένα θέματα:
α) Παρακολούθηση έργων ΕΣΠΑ Θεσσαλίας και υποστήριξη διαχειριστικών ενεργειών που απαιτούνται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες
β) Σύνταξη – τροποποίηση Τεχνικών Δελτίων των Έργων & Υποέργων για τη διαβίβασή τους προς την Ε.Δ.Α. Θεσσαλίας ή άλλους φορείς.
γ) Σύνταξη – έλεγχος μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων έργων.  

δ) Υποστήριξη στη διαδικασία απαλλοτριώσεων και συγκεκριμένα:

 Έλεγχος – συμπλήρωση – συλλογή στοιχείων ιδιοκτησιών – διόρθωση κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων.
 Παρακολούθηση της διαδικασίας των απαλλοτριώσεων μέχρι τη συντέλεσή τους.
 Παρακολούθηση της διαδικασίας των επιτάξεων.
 Υποστήριξη στον έλεγχο – διόρθωση – τροποποίηση κυκλοφοριακών και λοιπών μελετών, κόμβων κλπ.
ε) Υποστήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών στις ενέργειες προετοιμασίας έργων του νέου ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014 – 2020.

Η διάρκεια του έργου είναι δεκαπέντε (15) μήνες.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 140.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

H διαδικασία επιλογής αναδόχου θα διεξαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΠΔ 4/2002 περί «Εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – Στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων», την εγκύκλιο εξειδίκευσης και εφαρμογής του ΠΔ 4/2002 και τις διατάξεις της ΚΥΑ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ/3628/26-11-2010.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 120.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η προβλεπόμενη διάρκεια του έργου είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το Έργο θα ανατεθεί µε βάση την πλέον συμφέρουσα προσφορά, σύμφωνα με τους όρους του επισυναπτόμενου Τεύχους.

 Η παρούσα να δημοσιευθεί για 15 ημέρες στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας.