Προσκλήσεις

Κωδικός :007
Τίτλος :Προετοιμασία, οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Προγράμματος
Άξονας Προτεραιότητας:10
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :85 - Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :1,226,400.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :01/04/2009
Η/Μ Λήξης :26/03/2012
Κατάσταση :Ανενεργή