Προσκλήσεις

Κωδικός :006
Τίτλος :Αναβάθμιση, βελτίωση Εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας και παρακάμψεις αστικών κέντρων Περιφέρειας
Άξονας Προτεραιότητας:01
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :22 - Εθνικές οδοί
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :0.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :27/02/2009
Η/Μ Λήξης :31/12/2009
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Διεύθυνση Δημόσιων Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΔΔΕ), ΥΠΕΧΩΔΕ
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Έντυπα [Αρχείο zip - 0.12 MB]