Προσκλήσεις

Κωδικός :052
Τίτλος :Διαχείριση και Διανομή Ύδατος - Πόσιμο Νερό
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :45 - Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :7,673,775.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :29/08/2011
Η/Μ Λήξης :31/12/2015
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Δ.Ε.Υ.Α., Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού & Συνδέσμους αυτών, Ο.Τ.Α. Β΄ Βαθμού
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Έντυπα [Αρχείο zip - 1.24 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο pdf - 1.8 MB]