Προσκλήσεις

Κωδικός :048
Τίτλος :Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Θεσσαλία στην Πληροφόρηση-Δημοσιότητα
Άξονας Προτεραιότητας:10
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :86 - Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και επικοινωνία
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :60,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :28/12/2011
Η/Μ Λήξης :31/12/2013
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :ΕΔΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Πρόσκληση [Αρχείο pdf - 0.14 MB]