Προσκλήσεις

Κωδικός :004
Τίτλος :Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Κωδικός Προτεραιότητας :44 - Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :0.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :01/07/2009
Η/Μ Λήξης :01/09/2009
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :ΟΤΑ Α` και Β` Βαθμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, Διεύθυνση Δημόσιων Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΔΔΕ), Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Έντυπα [Αρχείο zip - 0.82 MB]
Περίληψη [Αρχείο doc - 0.08 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο doc - 0.28 MB]