Προσκλήσεις

Κωδικός :044
Τίτλος :Περιβαλλοντικές Παρεμβάσεις σε Οικιστικά Κέντρα - ΚΘΠ 54 Άλλα Μέτρα για την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Πρόληψη Κινδύνων
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :54 - Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :10,000,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :04/07/2011
Η/Μ Λήξης :02/02/2012
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Κάτοικοι Περιφέρειας Θεσσαλίας
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης [Αρχείο pdf - 0.15 MB]
Συνημμένα Πρόσκλησης [Αρχείο zip - 1.41 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο pdf - 0.15 MB]