Προσκλήσεις

Κωδικός :041
Τίτλος :Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :75 - Υποδομές στον τομέα της εκπαίδευσης
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :2,973,171.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :06/06/2011
Η/Μ Λήξης :31/12/2015
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :ΟΤΑ Α΄ Βαθμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, Δ ιεύθυνση Εφαρμογής των Εκπαιδευτικών Σχεδίων
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Ανάκληση [Αρχείο pdf - 0.11 MB]
Συνημμένα Πρόσκλησης [Αρχείο zip - 4.9 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο pdf - 0.23 MB]