Προσκλήσεις

Κωδικός :039
Τίτλος :Ανάπτυξη Πολιτιστικών Υποδομών
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :59 - Ανάπτυξη πολιτιστικής υποδομής
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :2,500,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :24/01/2011
Η/Μ Λήξης :30/06/2012
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Υπουργείο Πολιτισμού - Τουρισμού και Εποπτευόμενοι Φορείς, ΟΤΑ Α΄ Βαθμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ν.Π. - Ν.Π.Ι. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή εποπτευόμενα από το Δημόσιο ή Δημόσιους Φορείς με συναφείς καταστατικούς σκοπούς
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Συνημμένα Πρόσκλησης [Αρχείο zip - 1.29 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο pdf - 0.24 MB]