Προσκλήσεις

Κωδικός :032
Τίτλος :Εκσυγχρονισμός / Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης και Δράσεις Ποιότητας Νερών
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :45 - Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :3,000,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :12/08/2010
Η/Μ Λήξης :31/12/2015
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού Περιφέρειας Θεσσαλίας - Δημοτικές Επιχειρήσεις ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Συνδέσμους Ύδρευσης Ο.Τ.Α.
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Ανάκληση [Αρχείο pdf - 0.12 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο pdf - 0.2 MB]