Προσκλήσεις

Κωδικός :028
Τίτλος :Διαχείριση και Διανομή Ύδατος - Πόσιμο Νερό
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :45 - Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :8,800,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :01/06/2010
Η/Μ Λήξης :15/03/2012
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), Συνδέσμους Ύδρευσης Ο.Τ.Α.
Κατάσταση :Ανενεργή