Προσκλήσεις

Κωδικός :027
Τίτλος :Βελτίωση /Κατασκευή / Αναβάθμιση / Ολοκλήρωση Οδών Εθνικού Οδικού Δικτύου
Άξονας Προτεραιότητας:01
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :22 - Εθνικές οδοί
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :20,365,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :01/06/2010
Η/Μ Λήξης :30/12/2010
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Διεύθυνση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΔΔΕ)
Κατάσταση :Ανενεργή