Προσκλήσεις

Κωδικός :025
Τίτλος :Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων - Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δήμου Αλμυρού
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :44 - Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :0.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :17/05/2010
Η/Μ Λήξης :12/07/2010
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Δήμος Αλμυρού
Κατάσταση :Ανενεργή