Προσκλήσεις

Κωδικός :024
Τίτλος :Υποδομές Υγείας - Ψυχιατρικό τμήμα ενηλίκων Γ.Ν. Καρδίτσας
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :76 - Υποδομές στον τομέα της υγείας
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :2,000,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :17/05/2010
Η/Μ Λήξης :31/12/2012
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας
Κατάσταση :Ανενεργή