Προσκλήσεις

Κωδικός :023
Τίτλος :Περιβαλλοντικές Παρεμβάσεις σε Οικιστικά Κέντρα
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :54 - Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :11,000,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :07/05/2010
Η/Μ Λήξης :23/09/2010
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :ΟΤΑ Α’ Βαθμού Περιφέρειας Θεσσαλίας
Κατάσταση :Ανενεργή