Προσκλήσεις

Κωδικός :022
Τίτλος :Βελτίωση / Κατασκευή / Αναβάθμιση / Ολοκλήρωση Περιφερειακών Τοπικών Οδών
Άξονας Προτεραιότητας:01
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :23 - Περιφερειακές/τοπικές οδοί
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :3,000,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :03/05/2010
Η/Μ Λήξης :15/05/2010
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Δήμος Τρικκαίων Ν. Τρικάλων
Κατάσταση :Ανενεργή