Προσκλήσεις

Κωδικός :021
Τίτλος :Προστασία και Διατήρηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :58 - Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :592,755.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :19/04/2010
Η/Μ Λήξης :31/12/2013
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Υπουργείο Πολιτισμού - Τουρισμού
Κατάσταση :Ανενεργή