Προσκλήσεις

Κωδικός :020
Τίτλος :Αναβάθμιση, Βελτίωση Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας και Παρακάμψεις Αστικών Κέντρων Περιφέρειας
Άξονας Προτεραιότητας:01
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :22 - Εθνικές οδοί
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :15,000,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :19/11/2009
Η/Μ Λήξης :31/12/2009
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Διεύθυνση Δημόσιων Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΔΔΕ), ΥΠΕΧΩΔΕ
Κατάσταση :Ανενεργή