Προσκλήσεις

Κωδικός :019
Τίτλος :Υποδομές Πρόσβασης σε Υφιστάμενα έργα διάθεσης των στέρεων αποβλήτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. Η Σ.Μ.Α.)
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :44 - Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :3,484,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :25/09/2009
Η/Μ Λήξης :15/10/2009
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Δήμος Παλαιοκάστρου Νομού Τρικάλων
Κατάσταση :Ανενεργή