Προσκλήσεις

Κωδικός :018
Τίτλος :Υποστήριξη Συστήματος Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Άξονας Προτεραιότητας:10
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :85 - Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :495,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :01/09/2010
Η/Μ Λήξης :01/09/2010
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Μονάδα Δ’ Οργάνωσης - Υποστήριξης
Κατάσταση :Ανενεργή