Προσκλήσεις

Κωδικός :017
Τίτλος :Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Κωδικός Προτεραιότητας :44 - Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :0.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :16/09/2009
Η/Μ Λήξης :09/10/2009
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Δήμοι Κοιλάδας, Φύλλου, Μουζακίου, Παλαμά, Σοφάφων και Αλμυρού
Κατάσταση :Ανενεργή