Προσκλήσεις

Κωδικός :016
Τίτλος :Μελέτες Πολεοδομικού - Χωροταξικού Σχεδιασμού
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :54 - Άλλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :1,800,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :10/09/2009
Η/Μ Λήξης :30/11/2009
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού Περιφέρειας Θεσσαλίας
Κατάσταση :Ανενεργή