Προσκλήσεις

Κωδικός :015
Τίτλος :Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς και χώρων με ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :58 - Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :4,424,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :18/08/2009
Η/Μ Λήξης :30/11/2009
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Υπουργείο Πολιτισμού και Εποπτευόμενοι Φορείς
Κατάσταση :Ανενεργή