Προσκλήσεις

Κωδικός :001
Τίτλος :Ολοκλήρωση, Αναβάθμιση, βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου (Περιφερειακού Δικτύου)
Άξονας Προτεραιότητας:01
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :23 - Περιφερειακές/τοπικές οδοί
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :23,000,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :25/06/2008
Η/Μ Λήξης :14/11/2011
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Διεύθυνση Δημόσιων Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΔΔΕ), ΟΤΑ Β’ Βαθμού
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Έντυπα [Αρχείο zip - 0.87 MB]