Προσκλήσεις

Κωδικός :014
Τίτλος :Ολοκλήρωση, Αναβάθμιση, βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου (Περιφερειακού Δικτύου)
Άξονας Προτεραιότητας:01
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :23 - Περιφερειακές/τοπικές οδοί
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :8,426,576.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :27/07/2009
Η/Μ Λήξης :30/11/2009
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Διεύθυνση Δημόσιων Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΔΔΕ), ΟΤΑ Β’ Βαθμού
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Έντυπα [Αρχείο zip - 0.85 MB]
Περίληψη [Αρχείο doc - 0.06 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο doc - 0.22 MB]