Προσκλήσεις

Κωδικός :012
Τίτλος :Κατασκευή αντιπλημμυρικών και συνοδών έργων για την προστασία αστικών κέντρων και οικισμών
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Κωδικός Προτεραιότητας :53 - Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και των τεχνολογικών κινδύνων)
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :0.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :21/05/2009
Η/Μ Λήξης :31/10/2009
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Διεύθυνση Δημόσιων Έργων (ΔΔΕ) Περιφέρειας Θεσσαλίας, ΟΤΑ Α΄και Β’ Βαθμού Περιφέρειας Θεσσαλίας
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Έντυπα [Αρχείο zip - 0.85 MB]
Περίληψη [Αρχείο doc - 0.06 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο doc - 0.21 MB]