Προσκλήσεις

Κωδικός :011
Τίτλος :Προστασία - Διατήρηση - Αναβάθμιση Ποιότητας Νερού
Άξονας Προτεραιότητας:02
Πρόγραμμα :Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Κωδικός Προτεραιότητας :45 - Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :2,160,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :07/05/2009
Η/Μ Λήξης :30/10/2009
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :ΟΤΑ Α και Β Βαθμού Περιφέρειας Θεσσαλίας, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Έντυπα [Αρχείο zip - 0.93 MB]
Περίληψη [Αρχείο doc - 0.08 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο doc - 0 MB]