Προσκλήσεις

Κωδικός :010
Τίτλος :Αναβάθμιση, βελτίωση Εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας και παρακάμψεις αστικών κέντρων Περιφέρειας
Άξονας Προτεραιότητας:01
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :22 - Εθνικές οδοί
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :80,062,201.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :07/05/2009
Η/Μ Λήξης :28/09/2009
Δυνητικοί Τελικοί Δικαιούχοι :Διεύθυνση Δημόσιων Έργων (ΔΔΕ) Περιφέρειας Θεσσαλίας, ΥΠΕΧΩΔΕ
Κατάσταση :Ανενεργή
Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
Έντυπα [Αρχείο zip - 0.91 MB]
Περίληψη [Αρχείο doc - 0.06 MB]
Πρόσκληση [Αρχείο doc - 0.22 MB]