Προσκλήσεις

Κωδικός :008
Τίτλος :Δημοσιότητα
Άξονας Προτεραιότητας:10
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :86 - Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και επικοινωνία
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :420,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :06/04/2009
Η/Μ Λήξης :15/06/2009
Κατάσταση :Ανενεργή