Προσκλήσεις

Κωδικός :ΤΖΕΣ1
Τίτλος :Συμμετοχή στη Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Jessica
Άξονας Προτεραιότητας:04
Πρόγραμμα :ΧΕ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος
Κωδικός Προτεραιότητας :61 - Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση
Ταμείο Συγχρηματοδότησης :Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Προϋπολογισμός :20,000,000.00 €
Η/Μ Δημοσίευσης :19/11/2012
Η/Μ Λήξης :19/11/2012
Κατάσταση :Ανενεργή