Ενημέρωση για διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης της απάτης σε συγχρηματοδοτούμενα έργα

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ισότητας των Ευκαιριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – στο πλαίσιο μίας ευρύτερης πρωτοβουλίας που ξεκίνησε το 2008 – ανέπτυξαν μία κοινή στρατηγική για την πρόληψη της απάτης. Στη βάση αυτή, καταρτίσθηκε ένα έγγραφο εργασίας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κατάλογο των μορφών απάτης, καθώς και μία σειρά δράσεων για την καταπολέμησή της. Στόχος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην παρακολούθηση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (δημόσιες αρχές, οργανισμοί, δικαιούχοι, δυνητικοί δικαιούχοι και υπόλοιποι φορείς) για την δραστικότερη πρόληψη και τον αποτελεσματικότερο εντοπισμό της απάτης, ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή των Προγραμμάτων και να ενθαρρυνθούν οι ορθές πρακτικές.

Eνημερωτικό σημείωμα σχετικά με τους δείκτες απάτης για το ETΠA, το ΕΚΤ και το ΤΣ

 

Εθνική Στρατηγική

Πολιτική κατά της Απάτης

ΕΣΠΑ - Ενημερωτικό φυλλάδιο

Η Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις